Houtkanten bedreigd!

27 Mei 2021

Houtkanten bedreigd!

Kasterlee dekt overtreding toe en gaat zo in tegen eigen visie.   Op de gemeenteraad van 27 april werd, ondanks protest van Natuurpunt, de Milieu-Inspectie en het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de regularisatie goedgekeurd van een overtreding, nl. het onvergund kappen van een waardevolle houtkant. Dit druist in tegen het eigen ‘houtkantenplan’ dat in 2018 werd uitgewerkt voor Kasterlee en staat diametraal tegenover de mooie principes die in het burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan worden verwoord. Als argument werd aangebracht dat het economisch belang van de landbouwers primeert op het natuurbelang. Met dit precedent en deze norm is in Kasterlee geen enkele houtkant meer veilig. Daarenboven kan je je afvragen wat nog de zin is van een houtkanten- en klimaatactieplan en op welke manier Kasterlee zijn bewoners zal kunnen aanzetten tot inspanningen om meer zorg te dragen voor het klimaat. Een zorg die ons allen aanbelangt! Het standpunt van Groen kreeg dan ook ruime weerklank in de pers. Groen tekent protest aan en steunt Natuurpunt in zijn beroep tegen deze beslissing.  

Groen Kasterlee wil betere bescherming van unieke houtkanten

Houtkanten zijn rijen van bomen en struiken die je in de Kempen aantreft langs landelijke wegen, waterlopen en velden. Ze ontstonden eeuwen geleden als afsluiting en als bron voor brandhout. De laatste jaren wordt hun ecologisch en historisch belang terug erkend. Het gemeentebestuur van Kasterlee werkte in 2018 samen met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete een visie uit voor de resterende houtkanten in de gemeente. In dit houtkantenplan werden duidelijke ecologische, sociale en economische doelstellingen voor het toekomstig beheer vastgelegd.

"Groot was dan ook mijn verbazing" vertelt Bart Sas, fractievoorzitter van Groen, "toen ik las dat het college in maart het onrechtmatig verwijderen van een houtkant even ten noorden van het domein Hoge Rielen (Roeyken) gewoon regulariseerde. Het is precies in deze omgeving dat volgens het plan de houtkanten een zeer grote ecologische waarde hebben als groene verbindingen tussen de bossen van Tielenheide en het domein Hoge Rielen. Deze verbindingen laten dieren en planten toe om door de open ruimte van het ene leefgebied naar het andere trekken. Het college heeft in zijn argumentatie enkel gekeken naar de economische waarde voor de landbouw, de houtkant zou namelijk het kuisen van een gracht bemoeilijken en zou te veel schaduw veroorzaken voor de aangeplante maïs (sic). Ook maakte het bestuur er zich snel van af door te beweren dat er in de buurt toch al genoeg van dergelijke groene verbindingen zijn. Het legde een compensatie op van een aanplanting op een volledig andere plek".

"De argumenten van het college gaan volledig in tegen het houtkantenplan", aldus Bart Sas. "Net in dit gebied moet het ecologisch belang doorwegen en moeten de bestaande houtkanten behouden en versterkt worden. Bovendien hebben houtkanten wel degelijk voordelen voor de landbouw: ze houden het water op de akkers en zorgen voor betere infiltratie. Het is hoog tijd dat het gemeentebestuur deze kant van het verhaal brengt bij de lokale landbouwers".

Natuurpunt Kasterlee en de vzw Aktiegroep Leefmilieu Kempen (VALK) gaan in beroep tegen de collegebeslissing. Ook het Regionaal Landschap werd gecontacteerd.
In de gemeenteraadszitting van 25 mei vroeg Groen om het houtkantenplan geen stof te laten vergaren in een schuif maar het actief te gebruiken op het terrein. "Je kan niet eerst een dik beleidsplan opstellen en dat uitgebreid voorstellen in het gemeentelijk infoblad, om daarna in concrete dossiers beslissingen te nemen die daar volledig tegen in gaan" besluit Bart Sas. De partij vraagt met het oog op een degelijk natuurbeheer ook werk te maken van een nieuwe inventarisatie van de bestaande houtkanten - de laatste dateert van 2014 - en van de wegbermen die in aanmerking komen voor ecologisch beheer. Dit laatste vroeg Groen al in 2019.

 

Foto van een bestaande houtkant in de omgeving Hoge Rielen (Lichtaart): https://drive.google.com/file/d/14UcwnOVzf47gQYVHH9OWfK3EcmZtaTZs/view?usp=sharing

Houtkantenplan Kasterlee (2018): https://drive.google.com/file/d/1neBeSj_kHlTXtOep2qQfTKB-eCChempV/view?usp=sharing

Agendapunt Groen op de gemeenteraad van 25 mei: https://drive.google.com/file/d/1ZM6QrMlCGaA0RusCUFXazZ1yG_qM_Ccx/view?usp=sharing

Meer info: Bart Sas, 0498 11 90 62