In debat over het Kastelse klimaatplan 2030

01 September 2021

In debat over het Kastelse klimaatplan 2030

Op de gemeenteraad van juni stond de goedkeuring van het energie- en klimaatactieplan op de agenda. Als Groen steunen we het idee van zo'n plan maar vinden we de acties die er in zijn opgenomen weinig ambitieus. Gemeenteraadslid Stien Buts stelde dan ook 4 amendementen voor. Twee daarvan werden uiteindelijk overgenomen door de meerderheid. Met het vorige klimaatplan (2011 – 2020) hebben we als gemeente een CO2-reductie bereikt van 11%. Het is voor iedereen duidelijk dat als we 40% willen halen tegen 2030, zoals wordt voorzien in het nieuwe klimaatplan, we zullen moeten investeren in flink wat nieuwe acties. Helaas zien we dat het huidige bestuur op dat vlak te kort schiet. Het gaat in de meeste gevallen over lopend beleid en ‘verder onderzoek’. Vermeldenswaardig zijn een bosactieplan, een nieuw Beleidsplan Ruimte dat inzet op open ruimte, een subsidiereglement voor renovaties, een hemelwaterplan en een droogteplan... We vinden het een gemiste kans dat het klimaatactieplan de methaan- en stikstofuitstoot niet in rekening brengt. In Kasterlee als landbouwgemeente zien we veel grote veestallen, maar is er helaas weinig ruimte voor een duurzame en korte-keten-landbouw. Inzetten op alternatieve landbouwmethodes betekent nochtans meer economische zekerheid voor de landbouwers zelf en gezondere voeding voor onze inwoners. We stelden vast dat het plan tot stand kwam zonder participatie van adviesraden, inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven... De adviesraden zijn daar terecht ontgoocheld over. Het bestuur maakt zich ervan af met: "Het zijn vooral beleidskeuzes en de timing was te krap." Dat vinden wij een flauw excuus. Constructief als we zijn stelde Groen Kasterlee vier wijzigingen (amendementen) voor aan het plan: We voorzien een beleid rond de vermindering van grondwaterwinningen en zorgen daarbij ook voor handhaving op het terrein. Vergunningen worden vanaf heden beperkt in tijd (5 jaar). Water van bronbemaling wordt in de toekomst verplicht opgevangen in plaats van weg te laten lopen in de riolering. We voorzien een beleid dat werk maakt van een lokaal en klimaatvriendelijk voedselaanbod. Door sensibilisering, gerichte projecten en door het reserveren van gronden geven we kansen aan korte-ketenlandbouw en bio-landbouw. In afwachting van de uitvoering van het Gemeentelijke Beleidsplan Ruimte snijden we geen woonreservegebieden aan en beperken we zoveel mogelijk bijkomend ruimtebeslag buiten de bestaande dorpskernen. We organiseren we een gemeentelijke klimaatwerkgroep met vertegenwoordigers van administratie, adviesraden, bedrijven, landbouw, verenigingen, energiecoöperaties en scholen voor de tussentijdse evaluatie van het plan en het bijsturen van acties waar nodig Na een debat werden onze voorstellen 1 en 3 aanvaard. Punt 2 wees men van de hand omdat men in de landbouwsector de ‘vrije markt’ wil laten spelen (sic). We stellen vast dat met dit bestuur het helaas nog lang wachten is op een duurzamere en meer diverse lokale landbouw... Ons voorstel voor een klimaatwerkgroep deed men af als een ‘praatbarak’. Terwijl de leden van zo'n werkgroep net de ambassadeurs zijn van het klimaatplan! Het blijft ons steeds verbazen hoe weinig ons bestuur inzet op echte participatie. Hoewel we het klimaatplan met de aangebracht wijzigingen hebben goedgekeurd, is er dus nog flink wat werk aan de winkel. Groen Kasterlee blijft het klimaatactieplan opvolgen en het bestuur aansporen tot meer ambitie en acties op het terrein die echt een verschil maken!