Ongezien: burgemeester van Kasterlee houdt op gemeenteraad pleidooi voor industriële landbouw

28 Oktober 2015

Op de druk bijgewoonde gemeenteraadszitting van 27 oktober vraagt gemeenteraadslid Marc Stijnen (Groen) tekst en uitleg bij het positieve advies van het gemeentebestuur bij de milieuaanvraag voor een mega-varkensstal in Kleinrees. Zie de bijlage voor een overzicht van de vragen. Dit advies raakte op 26 oktober bekend via de pers... Volgens burgemeester Ward Kennes  kan het gemeentebestuur geen rekening houden met de 99 verschillende bezwaren omdat het niet over de technische kennis beschikt om het ingediende milieu-effectenrapport (MER) te onderzoeken. Een lokaal bestuur kan volgens hem enkel nakijken of een MER conform de wetgeving is opgesteld. Op zich een vreemd standpunt. Volgens het gemeentedecreet zijn gemeentebesturen er toch om "op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied". Niet zo in Kasterlee blijkbaar. Mestproblematiek, welzijn, volksgezondheid, verkeersproblemen, nog nooit van gehoord... Ook het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft volgens de burgemeester geen enkele invloed op dit dossier. Vreemd. Het ruimtelijk structuurplan zet voor het gehucht Rees in op het behoud van grondgebonden landbouw en op open ruimte en sluit de komst van nieuwe grondloze bedrijven uit. En het milieuvergunningsdecreet verplicht een gemeentebestuur om in te gaan "op de milieugebonden bezwaren en de bezwaren over de planologische verenigbaarheid van datgene waarvoor de milieuvergunning wordt aangevraagd". Kent men dit artikel van het decreet niet bij het gemeentebestuur? Of negeert men doelbewust bezwaren?

Helemaal te gek wordt het als Ward Kennes de komst van de industriële stal als iets positiefs probeert te verkopen. Volgens hem zal de komst van dit nieuwe megabedrijf net de uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven afremmen. De vervanging van bestaande kleine boerderijen door industriële bedrijven is volgens Ward een goede evolutie: deze laatste zijn namelijk veel "properder" en "beter voor het leefmilieu".

Met zo'n bestuur ziet de toekomst van het leefmilieu, de volksgezondheid èn de duurzame landbouw in Kasterlee er bijzonder beroerd uit.

 

 

BIJLAGEN:
gemeenteraad_20151027_agendapunt1_v3.pdf