Naar een veilig en duurzaam verkeer: 70 km op verbindingswegen, 50 km op landelijke wegen en 30 km in de centra

02 Oktober 2020

Naar een veilig en duurzaam verkeer: 70 km op verbindingswegen, 50 km op landelijke wegen en 30 km in de centra

Spannend, op de gemeenteraad van september stond voor het eerst in de geschiedenis van Kasterlee een burgervoorstel op de agenda. Frank Servaas uit Tielen stelde voor om op alle landelijke wegen zonder deftige fietspaden de maximum snelheid terug te brengen van 70 tot 50 km/u. Op de raad van augustus had hij zijn stevig onderbouwd voorstel kort mogen voorstellen. Een eenvoudige maatregel die garant staat voor méér verkeersveiligheid. Het principe dat op kleine landelijke wegen de leefbaarheid primeert op de doorstroming van het verkeer is ook terug te vinden in het gemeentelijk mobiliteitsplan, het SAVE-charter dat de Kasterlee heeft ondertekend, het Vlaamse vademecum fietsvoorzieningen en de 70-50-30-regel van de Fietsersbond*.

Maar dat dit voorstel nooit ernstig zou worden genomen door het schepencollege bleek al uit de publieke agenda bij de raad van september: daarin werden alle gemeenteraadsleden al bij voorbaat opgeroepen om zeker niet op het voorstel in te gaan! Met als nietszeggende argumenten dat het mobiliteitsplan een gefaseerde invoer voorziet van de snelheidszones (wat het alleen maar doet voor de zones 30 in de dorpskernen) en dat het draagvlak onder de bevolking niet algemeen zou zijn (zonder daarvoor bewijzen te geven). Ja, zo kunnen wij het ook...

Als Groen hebben wij het voorstel van dhr. Servaas wèl gesteund. Door die lagere snelheden wordt immers vermeden dat doorgaand autoverkeer gebruik maakt van onze landelijke wegen, ten koste van de omwonenden, van het plaatselijke verkeer en van fietsers en voetgangers. Een belangrijk bijkomend argument is de shift naar een meer duurzame mobiliteit: willen we méér mensen op de fiets krijgen voor verplaatsingen naar school, de winkel en het werk dan moeten onze gemeentewegen buiten de bebouwde kom snel een pak veiliger worden.

Bij de opmaak van het mobiliteitsplan in 2018 werd trouwens hetzelfde voorstel door de Provincie voorgelegd aan de burgemeester en de mobiliteitsambtenaar**: "waarom voer je niet ineens 50 km/u in op fietsroutes buiten de bebouwde kom waar er geen fietspaden zijn?". Dat kunnen we met de politie niet controleren was het antwoord, maar we zullen zorgen dat er op die landelijke wegen waar je 70 mag rijden afgescheiden fietspaden komen... Een vreemde beslissing als je weet dat de aanleg van fietspaden duur is en jaren in beslag kan nemen maar ook een foute beslissing: net daardoor worden landelijke wegen aantrekkelijk voor sluipverkeer.

Wat is het snelste, het veiligste en het goedkoopste? Op onze landelijke wegen de snelheid naar beneden halen zodat het doorgaand autoverkeer kiest voor de hoofdverbindingen en er méér plaats vrijkomt voor wandelaars, fietsers en plaatselijk verkeer of jaren wachten op een stukje fietspad hier en daar? Als Groen Kasterlee kiezen we voor de eerste optie en we zijn ervan overtuigd dat heel wat inwoners dezelfde keuze zouden maken.

* maximum 70 km/u op wegen met een afgescheiden fietspad, 50 km/u op wegen met een aanliggend fietspad en 30 km/u op wegen met gemengd verkeer

** gemeentelijke begeleidingscommissie van het mobiliteitsplain van 4 juli 2018