Kasterlee laat te veel kansen liggen in nieuw beleidskader open ruimte

20 December 2023

Kasterlee laat te veel kansen liggen in nieuw beleidskader open ruimte

De fractie Groen heeft zich op de Kastelse gemeenteraad van 19 december onthouden bij het punt over het voorontwerp van het beleidsplan Ruimte. Dat beleidsplan bevat een nieuwe visie op de ruimtelijke indeling in de gemeente tot 2050. Groen staat achter het beleidskader “wonen en verdichten” maar vindt dat de meerderheid te veel kansen laat liggen in het beleidskader “open ruimte”. Vanaf eind januari zullen ook inwoners hun mening kunnen geven over het beleidsplan. Foto: Filip Verachtert

De twee beleidskaders van het nieuwe plan bevatten concrete acties voor de komende 6 à 12 jaar. “Het luik over wonen bevat een ambitieus en evenwichtig verhaal”, aldus gemeenteraadslid Bart Sas (Groen). “De drie dorpskernen zullen op een doordachte manier verdicht worden, met aandacht voor groene zones en nieuwe woonvormen. De bestaande woonuitbreidingsgebieden worden slechts in een beperkt aantal gevallen aangesneden. In die principes kunnen we ons zeker vinden”.

“Van een evenwichtig verhaal is echter allesbehalve sprake in het beleidskader open ruimte”, vervolgt gemeenteraadslid Stien Buts. “Dit luik had men beter beleidskader landbouw genoemd want het focust hoofdzakelijk op acties rond nieuwe en de uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven. Andere aspecten van de open ruimte, zoals onze bossen, natuurgebieden en trage wegen in het buitengebied komen helaas op het tweede plan. We kunnen het pas hebben over een duurzame visie als natuur en landbouw als gelijkwaardige partners worden beschouwd en dat is nu zeker niet het geval”, besluit Buts.

Ook het ontbreken van concrete acties rond het klimaat vindt Groen een gemiste kans. “Als belangrijkste actie vermeldt men het opstellen van een hemelwater- en droogteplan”, aldus Sas, “maar men vergeet wel te zeggen dat Aquafin al een tijdje werkt aan zo’n plan en dat het zo goed als af is!”. Groen had liever gezien dat de acties voorgesteld door Aquafin en de adviesraden ineens waren overgenomen in het beleidsplan. Ook het stimuleren van meer duurzame landbouwvormen zoals biolandbouw ontbreekt volledig. “De gemeente zou hiervoor de nodige steun en flankerende maatregelen moeten voorzien, zoals ze dat volgens het beleidsplan ook wil doen voor kleinschalige bedrijven in de dorpskernen”, besluit Sas.

Van eind januari 2024 volgt het openbaar onderzoek dat loopt tot in maart. In elke deelgemeente komen er ook infomomenten. Alle inwoners zullen dan hun mening kunnen geven over het beleidsplan Ruimte. Groen Kasterlee roept de inwoners op om tijdens de inspraakronde meer aandacht te vragen voor nieuwe natuur en herbebossing, voor alternatieve landbouwvormen en voor concrete klimaatacties.